Sprzedaż nieruchomości nabytej do majątku prywatnego przedsiębiorcy, a podatek VAT

Podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą nabył do majątku prywatnego gospodarstwo rolne. Gospodarstwo kupił ze znajomym jako współwłasność z udziałem po 50%.  Po 8 latach mężczyzna postanowił sprzedać nieruchomość, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na potrzeby rodziny i utworzenie lokaty w banku. Powstała wątpliwość, czy sprzedaż gospodarstwa rolnego będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Zakup nieruchomości

Gospodarstwo rolne zostało zakupione przez przedsiębiorcę i jego znajomego w 2008 r. Mężczyźni chcieli w ten sposób ulokować osobisty kapitał, nie podjęli na terenie działki żadnych działań zmierzających do poprawy jej atrakcyjności, czy też zbywalności. W okresie od nabycia do sprzedaży gospodarstwa jedyną czynnością, którą podjęli była wydzielenie terenu o pow. 0,008 ha i odsprzedaż tegoż gminie pod przepompownię ścieków w ramach realizacji zadań gminy w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę.

Posiadana działka nigdy nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych firmy podatnika, nie służyła też do prowadzenia działalności gospodarczej. Teren nie był wynajmowany, ani dzierżawiony poza nieodpłatnym użyczeniem w celach sportowych.

Sprzedaż działki, a VAT

Podejmując decyzję o sprzedaży nieruchomości, mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą powziął wątpliwość, czy sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Kwestię tę wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej  z 20 lipca 2016 r. IBPP1/4512-305/16/AW.

W zapytaniu posiadacz gospodarstwa wyraził pogląd, że jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, gdyż od chwili zakupu działki nie zachowywał się on w sposób zbliżony do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu nieruchomościami. Zbycie działki zaś, będzie się mieściło w zarządzie majątkiem prywatnym. Nie można też stwierdzić, że do nabycia działki doszło w celu dalszej odsprzedaży w celach zarobkowych.

Podatek VAT tylko w ramach działalności gospodarczej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podzielił stanowisko pytającego. Urzędnik wskazał, że:

- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

- przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT),

- przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT,

- w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w świetle ustawy o VAT (art. 15 ust. 2) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zgodnie z ustawą o VAT dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko wtedy, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Okoliczności towarzyszące tej czynności powinny mieć znamiona działalności gospodarczej, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem urzędnika podatnikiem VAT nie jest osoba fizyczna dokonująca transakcji jednorazowo i okazjonalnie, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Fiskus utrzymuje zaś, że działalność gospodarcza polega na stałości, powtarzalności i niezależności jej wykonywania.

Sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli dana czynność została wykonana poza zakresem działań przedsiębiorcy, a okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca nie wykazał aktywności w rozporządzaniu nieruchomością, wykraczającej poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W interpretacji została przytoczona definicja podatnika VAT według orzeczenia TS UE ( sygn.C-180/10 i C-181/10). Za podatnika można uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów przejawia zachowania podobne do handlowca - wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, takie jak np. wydzielenie dróg wewnętrznych czy działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie wystąpienie pojedynczych z nich.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeśli przed sprzedażą wnioskodawca nie podejmie wymienionych wyżej czynności, to sam fakt nabycia gruntu w celu lokaty kapitału oraz przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży działki, które zostaną zdeponowane jako lokata w banku nie jest czynnością wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym i nie stanowi aktywności w rozporządzaniu tymi nieruchomościami, porównywalnej do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie przesądza o opodatkowaniu VAT sprzedawanej nieruchomości

Przedsiębiorca wyraźnie rozgraniczył nieruchomości sprzedawane w ramach działalności gospodarczej (opodatkowane przy sprzedaży podatkiem VAT) od nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą. Na podleganie VAT nie ma wpływu wyodrębnienie i sprzedaż niewielkiej powierzchni działki gminie, która realizowała na odsprzedanym terenie zadania gminne (lokalizacja przepompowni ścieków).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że sprzedaż działki nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Brak jest przesłanek, by uznać pytającego przedsiębiorcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy w stosunku do sprzedaży przedmiotowej działki polegającą na handlu nieruchomościami.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży tej działki nie będzie działał w charakterze podatnika VAT zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.