Kiedy płacić podatek od przychodu należnego?

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Odroczone płatności nie należą do rzadkich przypadków, a dla wielu podatników definicja przychodu należnego jest kwestią problematyczną. Jak się okazuje kłopot z prawidłową interpretacją tego pojęcia ma sam fiskus.

Sprzedaż akcji z odroczoną płatnością

Podatnik sprzedał akcje w 2015 r. na podstawie umowy zakładającej opóźnioną płatność. Zgodnie z treścią dokumentu zapłata miała nastąpić w 2016 r.

Zdaniem podatnika kwota za akcje stanie się należna w dniu przewidzianym w umowie, czyli w 2016 r., zatem podatek od sprzedaży powinien zostać opłacony także w roku 2016. Swoje stanowisko mężczyzna zawarł w zapytaniu do organów skarbowych.

Fiskus nie zgodził się z takim pojmowaniem przychodu należnego. Zdaniem urzędników, do sprzedaży akcji oraz do przeniesienia praw i obowiązków na nowego właściciela doszło w 2015 r., nie ma tu znaczenia moment zapłaty.

Przychód należny zdaniem sądu

Mężczyzna zaskarżył wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 4 sierpnia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 483/16) sąd przyznał rację podatnikowi. WSA stwierdził, że skoro umowa sprzedaży jest umową cywilnoprawną to ma tu zastosowanie prawo cywilne.

Prawo cywilne zakłada, że strona może domagać się zapłaty, kiedy roszczenie staje się wymagalne. Termin wymagalne oznacza zaś datę, na którą została wyznaczona zapłata. Mężczyzna mógł domagać się pieniędzy za sprzedane akcje dopiero w 2016 r.

Kolejnym argumentem przytoczonym przez sąd była zmiana zapisów w ustawie o PIT. Od 2016 r. art. 17 ust.1ab tej ustawy stanowi, że przychód ze sprzedaży akcji powstaje w momencie, kiedy następuje przeniesienie własności udziałów, akcji i papierów własnościowych. Zdaniem sądu, zmiany te mają niewątpliwie charakter normotwórczy, a nie jedynie doprecyzowujący. Wprowadzając te zmiany ustawodawca zdecydował, że od dnia 1 stycznia 2016 r. przychód z odpłatnego zbycia m in. akcji powstaje w momencie przeniesienia własności akcji na nabywcę, a nie jak było przed 1 stycznia 2016 r., że przychodem z odpłatnego zbycia m in. akcji jest przychód należnych choćby nie został otrzymany. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. zmiana przepisów potwierdza, że dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.f (w brzmieniu przed dniem 1.01.2016 r.) była nieprawidłowa..

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.