SD-Z2 – jak wypełnić zgłoszenie i skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

SD-Z2 to formularz, na którym zgłasza się nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez podatników, którzy otrzymali spadek lub darowiznę od osoby należące do najbliższej rodziny. Jego złożenie jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Kto składa SD-Z2

Formularz SD-Z2 składa każdy, kto dostał majątek przez:

 • dziedziczenie,
 • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
 • polecenie testamentowe,
 • zachowek,
 • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
 • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
 • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
 • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
 • nieodpłatne użytkowanie,
 • nieodpłatną służebność.

Jednocześnie formularz przeznaczony jest dla osób, które dostały majątek od jednej z poniższych osób:

 • żony, męża,
 • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
 • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
 • pasierbicy, pasierba,
 • siostry, brata,
 • macochy, ojczyma.

Jednocześnie osoba, która wypełnia zgłoszenie SD-Z2 ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:

 • Polska,
 • inny kraj Unii Europejskiej,
 • Islandia,
 • Liechteinstein,
 • Norwegia.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przysługuje wymienionym osobom na podstawie art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Należy zaznaczyć, że powyższe regulacje dotyczą rzeczy i praw majątkowych. A jeśli znajdują się za granicą — to tylko jeśli nabywcą jest obywatel Polski albo Polska była stałym miejscem zamieszkania nabywcy w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci spadkodawcy.

Kto nie składa druku SD-Z2

Obowiązek zgłoszenia spadku lub darowizny nie dotyczy osoby, których dotyczą następujące okoliczności:

 • majątek został przekazany na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zawartej u notariusza,
 • wartość otrzymanego majątku w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku) nie przekracza 9 637 zł.

Do kiedy należy złożyć formularz SD-Z2

Zgłoszenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje:

 • w przypadku dziedziczenia – w dniu, kiedy:
  • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
  • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
 • w przypadku zapisu zwykłego, dalszego, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy - od dnia ich wykonania.
 • w przypadku zapisu windykacyjnego, w dniu, kiedy:
  • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
  • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
 • w przypadku zachowku, w dniu, kiedy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na przykład od dnia wypłaty zachowku.
 • w przypadku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, od dnia śmierci właściciela wkładu.
 • w przypadku dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci – od dnia śmierci uczestnika funduszu.
 • w przypadku darowizny, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny – od dnia spełnienia przyrzeczenia darowizny.
 • w przypadku nieodpłatnej służebności, renty, czy użytkowania – od dnia ustanowienia tych praw.
 • w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności - od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

Co do zasady, tylko dochowanie wymienionych terminów uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba, która otrzymała majątek, dowiedziała się o tym fakcie po upływie wskazanych terminów. Osoba ta będzie mogła skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że zgłosi nabyty majątek lub prawa majątkowe nie później, niż w  6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się o ich nabyciu i jednocześnie przedłoży dokument potwierdzający późniejszą datę powzięcia informacji o spadku lub darowiźnie.

Gdzie złożyć SD-Z2

Formularz można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście w wersji tradycyjnej (papierowej) do urzędu skarbowego. Na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl przyjmowane są też zgłoszenia w formie elektronicznej.

Jak wypełnić SD-Z2

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązującym wzorem druku jest SD-Z2(6).

W pozycji 1 wpisujemy NIP lub PESEL nabywcy,

W pozycji nr 4 wskazujemy datę nabycia rzeczy lub praw majątkowych,

W pozycji nr 5 wskazujemy datę powstania obowiązku podatkowego.

Blok A:

W pozycji nr 6 wskazujemy urząd skarbowy, do którego jest adresowane zgłoszenie,

W pozycji nr 7  wyznaczamy cel złożenia formularza przez zaznaczenie właściwego kwadratu.

Blok B:

Pozycje od nr 8 do 23 służą do wpisania danych identyfikacyjnych oraz aktualnego adresu zamieszkania osoby obdarowanej, spadkobiercy lub innego nabywcy.

Blok C:

W pozycjach nr 24-39 wskazujemy dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (w przypadku zapisu zwykłego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy).

Blok D:

W pozycji 40 zaznaczamy tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez zakreślenie właściwego kwadratu, tj: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,  darowizna, polecenie darczyńcy, zachowek, nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a upsd, nieodpłatna renta, nieodpłatne użytkowanie, nieodpłatna służebność, nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Blok E:

Dotyczy osób, które w poz. 40 zaznaczyły nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a upsd. W pozycji 41 – 43 zaznaczamy wówczas rodzaj nieodpłatnego zniesienia własności.

Blok F:

Dane w bloku F to informacje o rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Zaznaczamy odpowiednio: oświadczenie o przyjęciu spadku, testament, prawomocne orzeczenie sądu, umowa, ugoda, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, inny dokument.

Blok G:

W pozycji od 53 – 87 zamieszczamy dane dotyczące nabytych poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, w tym wartość rynkową nabywanych rzeczy lub praw majątkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego. Poz. 87 zawiera sumę wartości wszystkich nabytych rzeczy lub praw majątkowych.

Blok H:

W pozycji nr 88, zaznaczając odpowiedni kwadrat, wskazujemy stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.

Blok I:

Wpisujemy w jaki sposób środki pieniężne zostały przekazane spadkobiercy lub obdarowanemu.

Blok J:

Pozycja 93 służy do zamieszczania informacji dodatkowych, np. adresu do korespondencji.

Blok K:

Pozycje 94 – 96 to miejsce odpowiednio na: datę, imię i nazwisko składającego, podpis.

 

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.