Kiedy emeryt wypełnia PIT-36

Emeryci mogą być zwolnieni ze składania rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że poza emeryturą nie mają innych przychodów podlegających opodatkowaniu.

Warunek zwolnienia z samodzielnego rozliczenia emeryta

Warunkiem zwolnienia z obowiązku rozliczeń z fiskusem jest nieuzyskiwanie w rozliczanym roku podatkowym innych dochodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) lub na innych zasadach. Jeśli emeryt uzyskiwał poza emeryturą dochody podlegające podatkowi według progresywnej skali podatkowej, musi samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37.

Emeryci w większości przypadków nie muszą wypełniać deklaracji pit za rok podatkowy, ponieważ obowiązkiem organu wypłacającego świadczenie emerytalne (ZUS, KRUS) jest sporządzenie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Organ wypłacający emeryturę po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca lutego ma obowiązek dokonać rozliczenia przychodu z tytułu wypłacanej emerytury, potrąconych składek i należnego podatku na formularzu PIT-40A i przekazać je emerytowi oraz urzędowi skarbowemu.  

Deklarację PIT-40A urząd skarbowy potraktuje jako roczne zeznanie podatkowe emeryta, chyba że emeryt złoży zeznanie PIT-36 lub PIT-37 samodzielnie w terminie do dnia 30 kwietnia.

Kiedy emeryt musi rozliczyć się samodzielnie

Możliwości rozliczenia przez świadczeniodawcę nie mają nie tylko emeryci uzyskujący dodatkowe dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, ale też osoby, które:

  • muszą uwzględnić w deklaracji zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • uzyskiwały w trakcie roku podatkowego dochody poza granicami kraju.

W takich przypadkach na emerycie ciąży obowiązek samodzielnego rozliczenia pit.

Poza obowiązkiem samodzielnego złożenia zeznania emeryt może złożyć deklaracje w przypadku, gdy chce:

  • dokonać wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem,
  • rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • w rocznym zeznaniu podatkowym skorzystać z ulg i odliczeń,
  • przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

Emeryci otrzymują z organu rentowego rozliczenie roczne PIT 40A. Informacje o przychodach i odprowadzonych składkach zdrowotnych przenoszą do samodzielnie wypełnianej deklaracji PIt 36 lub PIT 37.

Wyboru deklaracji PIT-36 do rozliczenia muszą dokonać emeryci, którzy samodzielnie byli zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, np. emeryci prowadzacy pozarolnicza działalność gospodarczą czy uzyskujacy przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Natomiast emeryci, którzy uzyskali dodatkowe dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników składają PIT-37.

Kiedy emeryt wypełnia załączniki do PIT 36

Emeryt korzystający z odliczeń do formularza PIT-36 czy PIT 37 dodatkowo wypełnia załączniki, w których wykazuje przysługujące ulgi i odliczenia lub zagraniczne zarobki.

Przysługujące emerytowi  odliczenia od przychodu oraz od podatku wykazywane są z załączniku PIT/O. W załączniku tym wykazywane są między innymi z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,  użytkowania sieci internetowej, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także ulgi prorodzinnej i in.

Załącznikiem wymaganym przy rozliczaniu ulg mieszkaniowych, przysługujących na zasadzie praw nabytych,  jest formularz PIT/D.

Natomiast emeryci, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł polożonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskie, wypelniają załącznik PIT/ZG. Kwoty przychodów oraz składek zapłaconych za granicą muszą byc przeliczone z walut obcych na polskie złotówki. Przeliczenia dokonuje się po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu czy zapłacenia składki.

Obliczając wysokość zobowiązania podatkowego, konieczne jest uwzględnienie kwot, które zostały wykazane na formularzu PIT-40A.

Rozliczenie emeryta z małżonkiem

Emeryt może złożyć deklarację podatkową PIT 36 lub PIT 37 wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.

Do wspólnego rozliczenia z małżonkiem emeryt musi posiadać dane małżonka oraz  informacje o jego przychodach i odliczeniach. Wspólna deklarację podpisuje jeden z małżonków. Podpisem tym składa oświadczenie, że został upoważniony przez współmałżonka do złożenia wniosku o wspólne rozliczenie pit. W przypadku wysyłania deklaracji elektronicznie jako podpis traktuje się zestaw danych autoryzujących (dane osobowe i adresowe oraz kwota przychodu wykazana w deklaracji składanej rok wcześniej).

Nie można rozliczyć się wspólnie, jeśli małżonek opodatkowuje swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym lub na zasadzie karty podatkowej.

Złożenie deklaracji podatkowych przez emeryta

Formularz PIT-36 lub PIT-37  wraz z załącznikami można przekazać do urzędu skarbowego osobiście, listem poleconym lub przez internet. Ostateczny termin złożenia zeznania za 2016 r. upływa 30 kwietnia 2017 r.

Jeśli emeryt osiągał dodatkowo dochody opodatkowane na innych zasadach niż zasady ogólne, oprócz deklaracji PIT-36 lub PIT-37 dodatkowo powinien złożyć inne rozliczenia podatkowe we wskazanych terminach. Na przykład, dochody kapitałowe rozliczy na formularzu  PIT-38.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.